Amazon Swissmar Borner V 1001 V Slicer Plus Mandoline 5 Piece

Web ID: 21101

Amazon.com: Swissmar Borner V 1001 V Slicer Plus Mandoline 5 Piece